نماد دولت الکترونیک
گزارش
گزیده خبرها

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون عملی ( نسخه آزمایشی )

کارت ورود به جلسه آزمون عملی نوبت اول
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 9
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اخذ کارت ورود به جلسه عملی نوبت اولکارت ورود به جلسه آزمون عملی نوبت اول
9409096 هماهنگ خاص استان فارس1396/07/181396/07/01دریافت کارت
9408996 هماهنگ خاص لنگرود و رودسر1396/07/211396/07/01دریافت کارت
9408496 مرحله چهارم آزمون صنعت ساختمان1396/06/161396/07/01دریافت کارت
9408396 مرحله چهارم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1396/06/161396/07/01دریافت کارت
9408196 مرحله سوم آزمون صنعت ساختمان1396/05/051396/07/01دریافت کارت
9408096 مرحله سوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1396/05/051396/07/01دریافت کارت
9407196 هماهنگ مرحله چهارم1396/06/171396/07/01دریافت کارت
9407096 هماهنگ مرحله سوم1396/05/061396/07/01دریافت کارت
80* آزمون آنلاین1396/12/291394/09/22دریافت کارت
 
کارت ورود به جلسه آزمون عملی نوبت دوم
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 4
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اخذ کارت ورود به جلسه عملی نوبت اولکارت ورود به جلسه آزمون عملی نوبت دوم
9408496 مرحله چهارم آزمون صنعت ساختمان1396/06/161396/07/01دریافت کارت
9408396 مرحله چهارم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1396/06/161396/07/01دریافت کارت
9408196 مرحله سوم آزمون صنعت ساختمان1396/05/051396/07/01دریافت کارت
9408096 مرحله سوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1396/05/051396/07/01دریافت کارت