نماد دولت الکترونیک
گزارش
گزیده خبرها

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون عملی ( نسخه آزمایشی )

کارت ورود به جلسه آزمون عملی نوبت اول
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 31
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اخذ کارت ورود به جلسه عملی نوبت اولکارت ورود به جلسه آزمون عملی نوبت اول
80* آزمون آنلاین1399/12/291394/09/22دریافت کارت
9801899 هماهنگ مرحله دوم1399/04/26دریافت کارت
98037مرحله فوق العاده تهران1399/04/19دریافت کارت
9803599 مرحله اول آزمون ادواری1399/04/17دریافت کارت
8000آزمون نیروهای مسلح 991399/03/24دریافت کارت
9801799 هماهنگ مرحله اول1399/03/22دریافت کارت
9802699 مرحله اول آزمون صنعت ساختمان 1399/03/22دریافت کارت
9802799 مرحله اول آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1399/03/22دریافت کارت
9416898 هماهنگ مرحله دهم1398/03/22دریافت کارت
9801098 مرحله پنجم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1398/12/22دریافت کارت
9801198 مرحله پنجم آزمون صنعت ساختمان1398/12/22دریافت کارت
98012آزمون بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی1398/12/19دریافت کارت
9800998 آزمون ادواری (آنلاین)1398/12/16دریافت کارت
98008امدادگر خودرو1398/11/17دریافت کارت
9800698 مرحله چهارم آزمون صنعت ساختمان    1398/11/03دریافت کارت
9416798 هماهنگ مرحله نهم1398/11/03دریافت کارت
9800798 مرحله چهارم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1398/11/03دریافت کارت
9416698 هماهنگ مرحله هشتم1398/10/05دریافت کارت
9800498 مرحله سوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1398/09/07دریافت کارت
9416598 هماهنگ مرحله هفتم1398/09/07دریافت کارت
9800598 مرحله سوم آزمون صنعت ساختمان    1398/09/07دریافت کارت
9416498 هماهنگ مرحله ششم1398/08/02دریافت کارت
9800298 مرحله دوم آزمون صنعت ساختمان 1398/06/29دریافت کارت
9800398 مرحله دوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1398/06/29دریافت کارت
9416098 هماهنگ مرحله پنجم1398/06/28دریافت کارت
9415998 هماهنگ مرحله چهارم1398/05/31دریافت کارت
9415898 هماهنگ مرحله سوم1398/04/27دریافت کارت
9416298 مرحله اول آزمون صنعت ساختمان 1398/03/31دریافت کارت
9416398 مرحله اول آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1398/03/31دریافت کارت
9415798 هماهنگ مرحله دوم1398/03/30دریافت کارت
9415698 هماهنگ مرحله اول1398/02/05دریافت کارت
 
کارت ورود به جلسه آزمون عملی نوبت دوم
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 31
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اخذ کارت ورود به جلسه عملی نوبت اولکارت ورود به جلسه آزمون عملی نوبت دوم
80* آزمون آنلاین1399/12/291394/09/22دریافت کارت
9801899 هماهنگ مرحله دوم1399/04/26دریافت کارت
98037مرحله فوق العاده تهران1399/04/19دریافت کارت
9803599 مرحله اول آزمون ادواری1399/04/17دریافت کارت
8000آزمون نیروهای مسلح 991399/03/24دریافت کارت
9801799 هماهنگ مرحله اول1399/03/22دریافت کارت
9802699 مرحله اول آزمون صنعت ساختمان 1399/03/22دریافت کارت
9802799 مرحله اول آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1399/03/22دریافت کارت
9416898 هماهنگ مرحله دهم1398/03/22دریافت کارت
9801098 مرحله پنجم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1398/12/22دریافت کارت
9801198 مرحله پنجم آزمون صنعت ساختمان1398/12/22دریافت کارت
98012آزمون بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی1398/12/19دریافت کارت
9800998 آزمون ادواری (آنلاین)1398/12/16دریافت کارت
98008امدادگر خودرو1398/11/17دریافت کارت
9800698 مرحله چهارم آزمون صنعت ساختمان    1398/11/03دریافت کارت
9416798 هماهنگ مرحله نهم1398/11/03دریافت کارت
9800798 مرحله چهارم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1398/11/03دریافت کارت
9416698 هماهنگ مرحله هشتم1398/10/05دریافت کارت
9800498 مرحله سوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1398/09/07دریافت کارت
9416598 هماهنگ مرحله هفتم1398/09/07دریافت کارت
9800598 مرحله سوم آزمون صنعت ساختمان    1398/09/07دریافت کارت
9416498 هماهنگ مرحله ششم1398/08/02دریافت کارت
9800298 مرحله دوم آزمون صنعت ساختمان 1398/06/29دریافت کارت
9800398 مرحله دوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1398/06/29دریافت کارت
9416098 هماهنگ مرحله پنجم1398/06/28دریافت کارت
9415998 هماهنگ مرحله چهارم1398/05/31دریافت کارت
9415898 هماهنگ مرحله سوم1398/04/27دریافت کارت
9416298 مرحله اول آزمون صنعت ساختمان 1398/03/31دریافت کارت
9416398 مرحله اول آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1398/03/31دریافت کارت
9415798 هماهنگ مرحله دوم1398/03/30دریافت کارت
9415698 هماهنگ مرحله اول1398/02/05دریافت کارت