دریافت کارت ورود به جلسه آزمون عملی ( نسخه آزمایشی )

کارت ورود به جلسه آزمون عملی نوبت اول
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 52
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اخذ کارت ورود به جلسه عملی نوبت اولکارت ورود به جلسه آزمون عملی نوبت اول
80* آزمون آنلاین1399/12/291394/09/22دریافت کارت
98048تسهیلگران صندوق های قرض الحسنه سازمان بسیج سازندگی1399/10/23دریافت کارت
98042آزمون مرحله نهم نیروهای مسلح 991399/10/20دریافت کارت
98045جا ماندگان نیروهای مسلح 991399/10/20دریافت کارت
9802399 هماهنگ مرحله هفتم1399/10/04دریافت کارت
9804699 فوق العاده 2 صنعت ساختمان1399/10/04دریافت کارت
9804799 فوق العاده 2 تفاهم نامه1399/10/04دریافت کارت
9803699 مرحله دوم آزمون ادواری1399/12/29دریافت کارت
9804399 فوق العاده صنعت ساختمان1399/09/27دریافت کارت
9804499 فوق العاده تفاهم نامه1399/09/27دریافت کارت
98041آزمون مرحله هشتم نیروهای مسلح 991399/09/20دریافت کارت
9802299 هماهنگ مرحله ششم1399/09/06دریافت کارت
9803099 مرحله سوم آزمون صنعت ساختمان1399/09/06دریافت کارت
9803199 مرحله سوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1399/09/06دریافت کارت
98039آزمون مرحله ششم نیروهای مسلح 991399/08/30دریافت کارت
98040آزمون مرحله هفتم نیروهای مسلح 991399/08/20دریافت کارت
9802199 هماهنگ مرحله پنجم1399/08/01دریافت کارت
9802099 هماهنگ مرحله چهارم1399/06/27دریافت کارت
9802899 مرحله دوم آزمون صنعت ساختمان 1399/06/27دریافت کارت
9802999 مرحله دوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1399/06/27دریافت کارت
98038هماهنگ فوق العاده شهریور991399/06/13دریافت کارت
9801999 هماهنگ مرحله سوم1399/05/30دریافت کارت
9801899 هماهنگ مرحله دوم1399/04/26دریافت کارت
98037مرحله فوق العاده تهران1399/04/19دریافت کارت
9803599 مرحله اول آزمون ادواری1399/04/17دریافت کارت
8000آزمون نیروهای مسلح 991399/03/24دریافت کارت
9801799 هماهنگ مرحله اول1399/03/22دریافت کارت
9802699 مرحله اول آزمون صنعت ساختمان 1399/03/22دریافت کارت
9802799 مرحله اول آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1399/03/22دریافت کارت
9416898 هماهنگ مرحله دهم1398/03/22دریافت کارت
9801098 مرحله پنجم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1398/12/22دریافت کارت
9801198 مرحله پنجم آزمون صنعت ساختمان1398/12/22دریافت کارت
98012آزمون بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی1398/12/19دریافت کارت
9800998 آزمون ادواری (آنلاین)1398/12/16دریافت کارت
98008امدادگر خودرو1398/11/17دریافت کارت
9800698 مرحله چهارم آزمون صنعت ساختمان    1398/11/03دریافت کارت
9416798 هماهنگ مرحله نهم1398/11/03دریافت کارت
9800798 مرحله چهارم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1398/11/03دریافت کارت
 
کارت ورود به جلسه آزمون عملی نوبت دوم
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 52
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اخذ کارت ورود به جلسه عملی نوبت اولکارت ورود به جلسه آزمون عملی نوبت دوم
80* آزمون آنلاین1399/12/291394/09/22دریافت کارت
98048تسهیلگران صندوق های قرض الحسنه سازمان بسیج سازندگی1399/10/23دریافت کارت
98042آزمون مرحله نهم نیروهای مسلح 991399/10/20دریافت کارت
98045جا ماندگان نیروهای مسلح 991399/10/20دریافت کارت
9802399 هماهنگ مرحله هفتم1399/10/04دریافت کارت
9804699 فوق العاده 2 صنعت ساختمان1399/10/04دریافت کارت
9804799 فوق العاده 2 تفاهم نامه1399/10/04دریافت کارت
9803699 مرحله دوم آزمون ادواری1399/12/29دریافت کارت
9804399 فوق العاده صنعت ساختمان1399/09/27دریافت کارت
9804499 فوق العاده تفاهم نامه1399/09/27دریافت کارت
98041آزمون مرحله هشتم نیروهای مسلح 991399/09/20دریافت کارت
9802299 هماهنگ مرحله ششم1399/09/06دریافت کارت
9803099 مرحله سوم آزمون صنعت ساختمان1399/09/06دریافت کارت
9803199 مرحله سوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1399/09/06دریافت کارت
98039آزمون مرحله ششم نیروهای مسلح 991399/08/30دریافت کارت
98040آزمون مرحله هفتم نیروهای مسلح 991399/08/20دریافت کارت
9802199 هماهنگ مرحله پنجم1399/08/01دریافت کارت
9802099 هماهنگ مرحله چهارم1399/06/27دریافت کارت
9802899 مرحله دوم آزمون صنعت ساختمان 1399/06/27دریافت کارت
9802999 مرحله دوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1399/06/27دریافت کارت
98038هماهنگ فوق العاده شهریور991399/06/13دریافت کارت
9801999 هماهنگ مرحله سوم1399/05/30دریافت کارت
9801899 هماهنگ مرحله دوم1399/04/26دریافت کارت
98037مرحله فوق العاده تهران1399/04/19دریافت کارت
9803599 مرحله اول آزمون ادواری1399/04/17دریافت کارت
8000آزمون نیروهای مسلح 991399/03/24دریافت کارت
9801799 هماهنگ مرحله اول1399/03/22دریافت کارت
9802699 مرحله اول آزمون صنعت ساختمان 1399/03/22دریافت کارت
9802799 مرحله اول آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1399/03/22دریافت کارت
9416898 هماهنگ مرحله دهم1398/03/22دریافت کارت
9801098 مرحله پنجم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1398/12/22دریافت کارت
9801198 مرحله پنجم آزمون صنعت ساختمان1398/12/22دریافت کارت
98012آزمون بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی1398/12/19دریافت کارت
9800998 آزمون ادواری (آنلاین)1398/12/16دریافت کارت
98008امدادگر خودرو1398/11/17دریافت کارت
9800698 مرحله چهارم آزمون صنعت ساختمان    1398/11/03دریافت کارت
9416798 هماهنگ مرحله نهم1398/11/03دریافت کارت
9800798 مرحله چهارم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1398/11/03دریافت کارت