دریافت کارت ورود به جلسه آزمون عملی ( نسخه آزمایشی )

کارت ورود به جلسه آزمون عملی نوبت اول
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 85
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اخذ کارت ورود به جلسه عملی نوبت اولکارت ورود به جلسه آزمون عملی نوبت اول
80* آزمون آنلاین1400/12/291394/09/22دریافت کارت
98066مرحله دهم آزمون هماهنگ 14001400/10/30دریافت کارت
98115آزمون ادواری هماهنگ ویژه جزیره کیش1400/10/30دریافت کارت
98096مرحله نهم نیروهای مسلح ۱۴۰۰1400/10/15دریافت کارت
98111آزمون شاغلین راهداری و حمل و نقل جاده ای دی ماه 14001400/10/02دریافت کارت
98065 مرحله نهم آزمون هماهنگ 14001400/09/25دریافت کارت
98070مرحله سوم آزمون صنعت ساختمان 14001400/09/25دریافت کارت
98074مرحله سوم آزمون تفاهمنامه 14001400/09/25دریافت کارت
98095مرحله هشتم نیروهای مسلح ۱۴۰۰1400/09/15دریافت کارت
98114آزمون واحد های صنفی ( اصناف)1400/12/29دریافت کارت
98064 مرحله هشتم آزمون هماهنگ 14001400/08/27دریافت کارت
98110راهداری و حمل و نقل جاده ای1400/08/21دریافت کارت
98094مرحله هفتم نیروهای مسلح ۱۴۰۰1400/08/15دریافت کارت
98107آزمون استخدامی شرکت پارس سوئیچ زنجان سال 14001400/08/09دریافت کارت
98109آزمون ادواری مرحله دوم سال 14001400/11/15دریافت کارت
98063 مرحله هفتم آزمون هماهنگ 14001400/07/29دریافت کارت
98093مرحله ششم نیروهای مسلح ۱۴۰۰1400/07/15دریافت کارت
98105آزمون شرکت صنعتی بوتان1400/11/30دریافت کارت
98062مرحله ششم آزمون هماهنگ 14001400/06/25دریافت کارت
98069مرحله دوم آزمون صنعت ساختمان 14001400/06/25دریافت کارت
98073مرحله دوم آزمون تفاهمنامه 14001400/06/25دریافت کارت
98106آزمون فوق العاده هماهنگ خراسان رضوی 14001400/06/18دریافت کارت
98092مرحله پنجم نیروهای مسلح ۱۴۰۰1400/06/15دریافت کارت
98061مرحله پنجم آزمون هماهنگ 14001400/05/24دریافت کارت
98091مرحله چهارم نیروهای مسلح ۱۴۰۰1400/05/15دریافت کارت
98060مرحله چهارم آزمون هماهنگ 14001400/04/27دریافت کارت
98104تسهیلگران صندوق های قرض الحسنه سازمان بسیج سازندگی 1400(آنلاین)1400/07/15دریافت کارت
98099آزمون امدادگر امداد خودرو ( آنلاین)1400/07/29دریافت کارت
98083آزمون استخدامی پارس سوییچ سال 14001400/04/17دریافت کارت
98090مرحله سوم نیروهای مسلح ۱۴۰۰1400/04/15دریافت کارت
98101فوق العاده هماهنگ تیر 14001400/04/10دریافت کارت
98102فوق العاده صنعت ساختمان 14001400/04/10دریافت کارت
98103فوق العاده تفاهمنامه 14001400/04/10دریافت کارت
98059مرحله سوم آزمون هماهنگ 14001400/03/27دریافت کارت
98068مرحله اول آزمون صنعت ساختمان 14001400/03/27دریافت کارت
98072مرحله اول آزمون تفاهمنامه 14001400/03/27دریافت کارت
98100شایستگی کارکنان شهرداری کلانشهر تبریز1400/03/21دریافت کارت
98089مرحله دوم نیروهای مسلح ۱۴۰۰1400/03/15دریافت کارت
 
کارت ورود به جلسه آزمون عملی نوبت دوم
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 85
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اخذ کارت ورود به جلسه عملی نوبت اولکارت ورود به جلسه آزمون عملی نوبت دوم
80* آزمون آنلاین1400/12/291394/09/22دریافت کارت
98066مرحله دهم آزمون هماهنگ 14001400/10/30دریافت کارت
98115آزمون ادواری هماهنگ ویژه جزیره کیش1400/10/30دریافت کارت
98096مرحله نهم نیروهای مسلح ۱۴۰۰1400/10/15دریافت کارت
98111آزمون شاغلین راهداری و حمل و نقل جاده ای دی ماه 14001400/10/02دریافت کارت
98065 مرحله نهم آزمون هماهنگ 14001400/09/25دریافت کارت
98070مرحله سوم آزمون صنعت ساختمان 14001400/09/25دریافت کارت
98074مرحله سوم آزمون تفاهمنامه 14001400/09/25دریافت کارت
98095مرحله هشتم نیروهای مسلح ۱۴۰۰1400/09/15دریافت کارت
98114آزمون واحد های صنفی ( اصناف)1400/12/29دریافت کارت
98064 مرحله هشتم آزمون هماهنگ 14001400/08/27دریافت کارت
98110راهداری و حمل و نقل جاده ای1400/08/21دریافت کارت
98094مرحله هفتم نیروهای مسلح ۱۴۰۰1400/08/15دریافت کارت
98107آزمون استخدامی شرکت پارس سوئیچ زنجان سال 14001400/08/09دریافت کارت
98109آزمون ادواری مرحله دوم سال 14001400/11/15دریافت کارت
98063 مرحله هفتم آزمون هماهنگ 14001400/07/29دریافت کارت
98093مرحله ششم نیروهای مسلح ۱۴۰۰1400/07/15دریافت کارت
98105آزمون شرکت صنعتی بوتان1400/11/30دریافت کارت
98062مرحله ششم آزمون هماهنگ 14001400/06/25دریافت کارت
98069مرحله دوم آزمون صنعت ساختمان 14001400/06/25دریافت کارت
98073مرحله دوم آزمون تفاهمنامه 14001400/06/25دریافت کارت
98106آزمون فوق العاده هماهنگ خراسان رضوی 14001400/06/18دریافت کارت
98092مرحله پنجم نیروهای مسلح ۱۴۰۰1400/06/15دریافت کارت
98061مرحله پنجم آزمون هماهنگ 14001400/05/24دریافت کارت
98091مرحله چهارم نیروهای مسلح ۱۴۰۰1400/05/15دریافت کارت
98060مرحله چهارم آزمون هماهنگ 14001400/04/27دریافت کارت
98104تسهیلگران صندوق های قرض الحسنه سازمان بسیج سازندگی 1400(آنلاین)1400/07/15دریافت کارت
98099آزمون امدادگر امداد خودرو ( آنلاین)1400/07/29دریافت کارت
98083آزمون استخدامی پارس سوییچ سال 14001400/04/17دریافت کارت
98090مرحله سوم نیروهای مسلح ۱۴۰۰1400/04/15دریافت کارت
98101فوق العاده هماهنگ تیر 14001400/04/10دریافت کارت
98102فوق العاده صنعت ساختمان 14001400/04/10دریافت کارت
98103فوق العاده تفاهمنامه 14001400/04/10دریافت کارت
98059مرحله سوم آزمون هماهنگ 14001400/03/27دریافت کارت
98068مرحله اول آزمون صنعت ساختمان 14001400/03/27دریافت کارت
98072مرحله اول آزمون تفاهمنامه 14001400/03/27دریافت کارت
98100شایستگی کارکنان شهرداری کلانشهر تبریز1400/03/21دریافت کارت
98089مرحله دوم نیروهای مسلح ۱۴۰۰1400/03/15دریافت کارت