زمان اعلام نتایج برای فوق العاده تفاهمنامه 1400 از تاریخ 1400/04/06 تا 1400/10/30 میباشد