زمان اعلام نتایج برای مرحله هشتم نیروهای مسلح ۱۴۰۰ از تاریخ 1400/09/30 تا 1400/12/30 میباشد