زمان اعلام نتایج برای مرحله هفتم نیروهای مسلح ۱۴۰۰ از تاریخ 1400/08/30 تا 1400/12/30 میباشد