زمان اعلام نتایج برای مرحله ششم نیروهای مسلح ۱۴۰۰ از تاریخ 1400/07/30 تا 1400/12/30 میباشد