زمان اعلام نتایج برای مرحله پنجم نیروهای مسلح ۱۴۰۰ از تاریخ 1400/06/30 تا 1400/12/30 میباشد