زمان اعلام نتایج برای مرحله چهارم نیروهای مسلح ۱۴۰۰ از تاریخ 1400/05/30 تا 1400/12/30 میباشد