زمان اعلام نتایج برای مرحله سوم نیروهای مسلح ۱۴۰۰ از تاریخ 1400/04/30 تا 1400/12/30 میباشد