زمان اعلام نتایج برای مرحله دوم نیروهای مسلح ۱۴۰۰ از تاریخ 1400/03/30 تا 1400/12/30 میباشد