زمان اعلام نتایج برای مرحله اول آزمون صنعت ساختمان 1400 از تاریخ 1400/04/06 تا 1400/10/30 میباشد