زمان اعلام نتایج برای 98 هماهنگ مرحله هشتم از تاریخ 1398/10/14 تا 1398/12/29 میباشد