زمان اعلام نتایج برای 98 هماهنگ مرحله چهارم از تاریخ 1398/06/09 تا 1398/12/29 میباشد