زمان اعلام نتایج برای مرحله ششم آزمون هماهنگ 1400 از تاریخ 1400/07/06 تا 1400/07/30 میباشد