زمان دریافت کارت ورود به جلسه برای آزمون واحد های صنفی ( اصناف) از تاریخ 1400/09/01 تا 1400/12/29 میباشد