زمان دریافت کارت ورود به جلسه برای آزمون استخدامی شرکت پارس سوئیچ زنجان سال 1400 از تاریخ 1400/08/06 تا 1400/08/09 میباشد