زمان دریافت کارت ورود به جلسه برای آزمون امدادگر امداد خودرو ( آنلاین) از تاریخ 1400/04/12 تا 1400/04/29 میباشد