زمان دریافت کارت ورود به جلسه برای مرحله هشتم نیروهای مسلح ۱۴۰۰ از تاریخ 1400/09/15 تا 1400/09/18 میباشد