زمان دریافت کارت ورود به جلسه برای 98 هماهنگ مرحله هشتم از تاریخ 1398/10/02 تا 1398/10/10 میباشد