زمان دریافت کارت ورود به جلسه برای 94 هماهنگ مرحله سوم از تاریخ 1394/04/29 تا 1394/05/01 میباشد