زمان دریافت کارت ورود به جلسه برای 92 آزمون آزمایشی مرحله اول از تاریخ 1392/02/18 تا 1392/02/20 میباشد