اعلام نتیجه و دریافت کات ورود به جلسه

ثبت نام در آزمون
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 1

ردیفمرحلهشروع ثبت نامپایان ثبت نامثبت نام
9803699 مرحله دوم آزمون ادواری1399/09/091399/12/29ثبت نام
 

کارت ورود به جلسه آزمون CNG
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 1


کارت ورود به جلسه آزمون
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 3
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهکارت ورود به جلسه آزمون هماهنگ
9802499 هماهنگ مرحله هشتم1399/11/021399/11/11دریافت کارت
8000آزمون نیروهای مسلح 991399/03/241399/04/01دریافت کارت
80* آزمون آنلاین (هماهنگ، ادواری، تفاهم نامه و صنعت ساختمان،سربازمربیان)دریافت کارت
 
کارت ورود به جلسه آزمون های ادواری ، صنعت ساختمان و تفاهم نامه
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 7
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهکارت ورود به جلسه آزمون ادواری ، صنعت ساختمان و تفاهم نامه
9803299 مرحله چهارم آزمون صنعت ساختمان1399/11/021399/11/11دریافت کارت
9803399 مرحله چهارم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1399/11/021399/11/11دریافت کارت
98039آزمون مرحله ششم نیروهای مسلح 991399/08/301399/04/01دریافت کارت
98040آزمون مرحله هفتم نیروهای مسلح 991399/08/201399/04/01دریافت کارت
98041آزمون مرحله هشتم نیروهای مسلح 991399/09/201399/04/01دریافت کارت
98042آزمون مرحله نهم نیروهای مسلح 991399/10/201399/04/01دریافت کارت
98045جا ماندگان نیروهای مسلح 991399/10/201399/04/01دریافت کارت
 
اعلام نتیجه آزمون هماهنگ
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 11
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهاعلام نتیجه
9802299 هماهنگ مرحله ششم1399/09/061399/09/15مشاهده
9802199 هماهنگ مرحله پنجم1399/08/011399/08/11مشاهده
9802099 هماهنگ مرحله چهارم1399/06/271399/07/07مشاهده
98038هماهنگ فوق العاده شهریور991399/06/131399/05/01مشاهده
9801999 هماهنگ مرحله سوم1399/05/301399/06/08مشاهده
9801899 هماهنگ مرحله دوم1399/04/261399/05/06مشاهده
98037مرحله فوق العاده تهران1399/04/191399/05/01مشاهده
8000آزمون نیروهای مسلح 991399/03/241399/04/01مشاهده
9801799 هماهنگ مرحله اول1399/03/221399/04/01مشاهده
800آزمون پروژه محور1399/12/291392/10/23مشاهده
80* آزمون آنلاین (هماهنگ، ادواری، تفاهم نامه و صنعت ساختمان و سربازمربیان)مشاهده
 
اعلام نتیجه آزمون های ادواری ، صنعت و ساختمان و تفاهم نامه
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 15
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهاعلام نتیجه
98048تسهیلگران صندوق های قرض الحسنه سازمان بسیج سازندگی1399/10/231399/10/30مشاهده
9804799 فوق العاده 2 تفاهم نامه1399/10/041399/10/15مشاهده
9804699 فوق العاده 2 صنعت ساختمان1399/10/041399/10/15مشاهده
9804499 فوق العاده تفاهم نامه1399/09/271399/10/15مشاهده
9804399 فوق العاده صنعت ساختمان1399/09/271399/10/15مشاهده
9803699 مرحله دوم آزمون ادواری1399/12/291399/10/05مشاهده
9803599 مرحله اول آزمون ادواری1399/04/171399/04/25مشاهده
9803199 مرحله سوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1399/09/061399/09/15مشاهده
9803099 مرحله سوم آزمون صنعت ساختمان1399/09/061399/09/15مشاهده
9802999 مرحله دوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1399/06/271399/07/07مشاهده
9802899 مرحله دوم آزمون صنعت ساختمان 1399/06/271399/07/07مشاهده
9802799 مرحله اول آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1399/03/221399/04/01مشاهده
9802699 مرحله اول آزمون صنعت ساختمان 1399/03/221399/04/01مشاهده
98012آزمون بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی1398/12/191398/12/30مشاهده
98008امدادگر خودرو1398/11/171398/11/30مشاهده