اعلام نتیجه و دریافت کات ورود به جلسه

ثبت نام در آزمون
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 1

ردیفمرحلهشروع ثبت نامپایان ثبت نامثبت نام
98105آزمون شرکت صنعتی بوتان1400/05/161400/10/30ثبت نام
98084آزمون اصناف در سال 14001400/01/011400/12/28ثبت نام
 

کارت ورود به جلسه آزمون CNG
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 1


کارت ورود به جلسه آزمون
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 2
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهکارت ورود به جلسه آزمون هماهنگ
98084آزمون اصناف در سال 14001400/12/281400/01/01دریافت کارت
80* آزمون آنلاین (هماهنگ، ادواری، تفاهم نامه و صنعت ساختمان،سربازمربیان)دریافت کارت
 
اعلام نتیجه آزمون هماهنگ
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 5
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهاعلام نتیجه
98062مرحله ششم آزمون هماهنگ 14001400/06/251400/07/06مشاهده
98101فوق العاده هماهنگ تیر 14001400/04/101400/04/06مشاهده
98059مرحله سوم آزمون هماهنگ 14001400/03/271400/04/06مشاهده
98084آزمون اصناف در سال 14001400/12/281400/01/01مشاهده
80* آزمون آنلاین (هماهنگ، ادواری، تفاهم نامه و صنعت ساختمان و سربازمربیان)مشاهده
 
اعلام نتیجه آزمون های ادواری ، صنعت و ساختمان و تفاهم نامه
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 13
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهاعلام نتیجه
98103فوق العاده تفاهمنامه 14001400/04/101400/04/06مشاهده
98102فوق العاده صنعت ساختمان 14001400/04/101400/04/15مشاهده
98099آزمون امدادگر امداد خودرو ( آنلاین)1400/07/291400/05/15مشاهده
98093مرحله ششم نیروهای مسلح ۱۴۰۰1400/07/151400/07/30مشاهده
98092مرحله پنجم نیروهای مسلح ۱۴۰۰1400/06/151400/06/30مشاهده
98091مرحله چهارم نیروهای مسلح ۱۴۰۰1400/05/151400/05/30مشاهده
98090مرحله سوم نیروهای مسلح ۱۴۰۰1400/04/151400/04/30مشاهده
98089مرحله دوم نیروهای مسلح ۱۴۰۰1400/03/151400/03/30مشاهده
98088مرحله اول نیروهای مسلح ۱۴۰۰1400/02/151400/02/30مشاهده
98073مرحله دوم آزمون تفاهمنامه 14001400/06/251400/07/06مشاهده
98072مرحله اول آزمون تفاهمنامه 14001400/03/271400/04/06مشاهده
98069مرحله دوم آزمون صنعت ساختمان 14001400/06/251400/07/06مشاهده
98068مرحله اول آزمون صنعت ساختمان 14001400/03/271400/04/06مشاهده