گزارش
گزیده خبرها

اعلام نتیجه و دریافت کات ورود به جلسه

کارت ورود به جلسه آزمون هماهنگ
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 1
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهکارت ورود به جلسه آزمون هماهنگ
80آزمون آنلاین1393/10/231392/10/23دریافت کارت
 
کارت ورود به جلسه آزمون های ادواری ، صنعت ساختمان و تفاهم نامه
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 1
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهکارت ورود به جلسه آزمون ادواری ، صنعت ساختمان و تفاهم نامه
9308293 آزمون استانداری1393/09/14دریافت کارت
 
اعلام نتیجه آزمون هماهنگ
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 10
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهاعلام نتیجه
9302193 هماهنگ مرحله پنجم1393/08/161393/08/27مشاهده
9302093 هماهنگ مرحله چهارم1393/07/041393/07/18مشاهده
9301893 هماهنگ مرحله دوم1393/04/061393/04/17مشاهده
80آزمون آنلاین1393/10/231392/10/23مشاهده
79آزمون آنلاین مرحله دوم 921392/06/011392/05/10مشاهده
63 92 آزمون آزمایشی مرحله اول1392/02/191391/12/27مشاهده
3392 هماهنگ مرحله سوم1392/06/011392/05/10مشاهده
3292 هماهنگ مرحله دوم1392/04/141392/04/25مشاهده
3192 هماهنگ مرحله اول1392/02/271392/02/30مشاهده
1791 هماهنگ مرحله هشتم1391/12/181391/12/27مشاهده
 
اعلام نتیجه آزمون های ادواری ، صنعت و ساختمان و تفاهم نامه
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 25
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهاعلام نتیجه
9304093 مرحله ‍پنجم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1393/08/151393/08/24مشاهده
9303793 مرحله چهارم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1393/07/031393/07/11مشاهده
9302593 مرحله پنجم آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان1393/08/151393/08/24مشاهده
9302293 مرحله چهارم آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان1393/07/031393/07/12مشاهده
93013۹۳ ادواری مرحله سوم1393/08/021393/08/10مشاهده
11292 مرحله هشتم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1392/12/151392/12/21مشاهده
11092 مرحله هشتم اخذ پروانه صنعت ساختمان1392/12/151392/12/21مشاهده
8392 مرحله پنجم آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان1392/08/161392/08/21مشاهده
8292 مرحله پنجم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1392/08/161392/08/21مشاهده
7492 ادواری مرحله سوم1392/08/031392/08/07مشاهده
7392 مرحله چهارم آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان1392/07/041392/07/13مشاهده
7292 مرحله چهارم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1392/07/041392/07/13مشاهده
71۹۲ مرحله سوم آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان1392/05/311392/06/06مشاهده
6492 مرحله سوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1392/05/311392/06/06مشاهده
6292 مرحله دوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1392/04/131392/04/19مشاهده
6192 مرحله دوم آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان1392/04/131392/04/19مشاهده
5392 مرحله اول آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1392/02/261392/03/01مشاهده
5292 مرحله اول آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان1392/02/261392/03/01مشاهده
5192 ادواری مرحله دوم1392/05/251392/06/02مشاهده
5092 ادواری مرحله اول1392/03/101392/03/22مشاهده