نماد دولت الکترونیک
گزارش
گزیده خبرها

اعلام نتیجه و دریافت کات ورود به جلسه

ثبت نام در آزمون
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 1

ردیفمرحلهشروع ثبت نامپایان ثبت نامثبت نام
هیچ رکوردی موجود نیست
 

کارت ورود به جلسه آزمون CNG
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 1


کارت ورود به جلسه آزمون
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 2
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهکارت ورود به جلسه آزمون هماهنگ
9412397 هماهنگ مرحله هشتم1397/12/101397/12/18دریافت کارت
80* آزمون آنلاین (هماهنگ، ادواری، تفاهم نامه و صنعت ساختمان،سربازمربیان)دریافت کارت
 
کارت ورود به جلسه آزمون های ادواری ، صنعت ساختمان و تفاهم نامه
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 1
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهکارت ورود به جلسه آزمون ادواری ، صنعت ساختمان و تفاهم نامه
9414997 آزمون تکنسین های سامسونگ1397/12/03دریافت کارت
 
اعلام نتیجه آزمون هماهنگ
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 4
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهاعلام نتیجه
9412297 هماهنگ مرحله هفتم1397/10/141397/10/22مشاهده
9413797 هماهنگ استان مرکزی1397/07/031397/07/25مشاهده
9411997 هماهنگ مرحله چهارم1397/06/161397/05/13مشاهده
80* آزمون آنلاین (هماهنگ، ادواری، تفاهم نامه و صنعت ساختمان و سربازمربیان)مشاهده
 
اعلام نتیجه آزمون های ادواری ، صنعت و ساختمان و تفاهم نامه
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 15
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهاعلام نتیجه
9414597 مرحله هفتم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1397/10/141397/10/22مشاهده
9414497 مرحله هفتم آزمون صنعت ساختمان1397/10/141397/10/22مشاهده
9414297 مرحله ششم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1397/09/021397/09/20مشاهده
9414197 مرحله ششم آزمون صنعت ساختمان1397/09/021397/09/20مشاهده
9413997 مرحله پنجم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1397/07/271397/08/05مشاهده
9413897 مرحله پنجم آزمون صنعت ساختمان1397/07/271397/08/05مشاهده
9413697 مرحله چهارم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1397/06/161397/06/24مشاهده
9413597 مرحله چهارم آزمون صنعت ساختمان1397/06/161397/06/24مشاهده
9413197 آزمون داوطلبان سرباز در مردادماه1397/05/271397/06/03مشاهده
9413097 مرحله سوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1397/05/051397/05/12مشاهده
9412997 مرحله سوم آزمون صنعت ساختمان1397/05/051397/05/12مشاهده
9412797 مرحله دوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1397/04/011397/04/09مشاهده
9412697 مرحله دوم آزمون صنعت ساختمان1397/04/011397/04/09مشاهده
9412597 مرحله اول آزمون صنعت ساختمان1397/02/211397/02/29مشاهده
9412497 مرحله اول آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1397/02/211397/02/29مشاهده