اعلام نتیجه و دریافت کات ورود به جلسه

ثبت نام در آزمون
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 1

ردیفمرحلهشروع ثبت نامپایان ثبت نامثبت نام
98109آزمون ادواری مرحله دوم سال 14001400/08/011400/11/01ثبت نام
98084آزمون اصناف در سال 14001400/01/011400/12/28ثبت نام
98114آزمون واحد های صنفی ( اصناف)1400/09/011400/12/25ثبت نام
 

کارت ورود به جلسه آزمون CNG
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 1


کارت ورود به جلسه آزمون
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 2
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهکارت ورود به جلسه آزمون هماهنگ
98084آزمون اصناف در سال 14001400/12/281400/01/01دریافت کارت
80* آزمون آنلاین (راهداری، هماهنگ، ادواری، تفاهم نامه و صنعت ساختمان،سربازمربیان)دریافت کارت
 
کارت ورود به جلسه آزمون های ادواری ، صنعت ساختمان و تفاهم نامه
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 2
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهکارت ورود به جلسه آزمون ادواری ، صنعت ساختمان و تفاهم نامه
98114آزمون واحد های صنفی ( اصناف)1400/12/29دریافت کارت
98109آزمون ادواری مرحله دوم سال 14001400/11/15دریافت کارت
 
اعلام نتیجه آزمون هماهنگ
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 4
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهاعلام نتیجه
98063 مرحله هفتم آزمون هماهنگ 14001400/07/291400/08/11مشاهده
98059مرحله سوم آزمون هماهنگ 14001400/03/271400/04/06مشاهده
98084آزمون اصناف در سال 14001400/12/281400/01/01مشاهده
80* آزمون آنلاین (راهداری، هماهنگ، ادواری، تفاهم نامه و صنعت ساختمان و سربازمربیان)مشاهده
 
اعلام نتیجه آزمون های ادواری ، صنعت و ساختمان و تفاهم نامه
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 9
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهاعلام نتیجه
98096مرحله نهم نیروهای مسلح ۱۴۰۰1400/10/151400/10/30مشاهده
98095مرحله هشتم نیروهای مسلح ۱۴۰۰1400/09/151400/09/30مشاهده
98094مرحله هفتم نیروهای مسلح ۱۴۰۰1400/08/151400/08/30مشاهده
98093مرحله ششم نیروهای مسلح ۱۴۰۰1400/07/151400/07/30مشاهده
98092مرحله پنجم نیروهای مسلح ۱۴۰۰1400/06/151400/06/30مشاهده
98091مرحله چهارم نیروهای مسلح ۱۴۰۰1400/05/151400/05/30مشاهده
98090مرحله سوم نیروهای مسلح ۱۴۰۰1400/04/151400/04/30مشاهده
98089مرحله دوم نیروهای مسلح ۱۴۰۰1400/03/151400/03/30مشاهده
98088مرحله اول نیروهای مسلح ۱۴۰۰1400/02/151400/02/30مشاهده