اعلام نتیجه و دریافت کات ورود به جلسه

ثبت نام در آزمون
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 1

ردیفمرحلهشروع ثبت نامپایان ثبت نامثبت نام
98150آزمون اصناف در سال 14011401/01/011401/12/28ثبت نام
98144ازمون ادواری سال 14011401/01/201401/11/30ثبت نام
98141آزمون هماهنگ مرحله 10 سال 14011401/01/141401/11/16ثبت نام
98139آزمون هماهنگ مرحله 9 سال 14011401/01/141401/10/11ثبت نام
98138آزمون هماهنگ مرحله 8 سال 14011401/01/141401/09/13ثبت نام
98136آزمون هماهنگ مرحله 7 سال 14011401/01/141401/08/15ثبت نام
98135آزمون هماهنگ مرحله 6 سال 14011401/01/141401/07/06ثبت نام
98133آزمون هماهنگ مرحله 5 سال 14011401/01/141401/06/13ثبت نام
98178آزمون شرکت گاز خراسان رضوی 14011401/05/201401/06/04ثبت نام
 

کارت ورود به جلسه آزمون CNG
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 1


کارت ورود به جلسه آزمون
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 2
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهکارت ورود به جلسه آزمون هماهنگ
98150آزمون اصناف در سال 14011401/12/281401/01/01دریافت کارت
80* آزمون آنلاین (راهداری، هماهنگ، ادواری، تفاهم نامه و صنعت ساختمان،سربازمربیان)دریافت کارت
 
کارت ورود به جلسه آزمون های ادواری ، صنعت ساختمان و تفاهم نامه
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 1
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهکارت ورود به جلسه آزمون ادواری ، صنعت ساختمان و تفاهم نامه
98144ازمون ادواری سال 14011401/12/151401/01/26دریافت کارت
 
اعلام نتیجه آزمون هماهنگ
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 3
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهاعلام نتیجه
98129آزمون هماهنگ مرحله 3 سال 14011401/04/231401/05/03مشاهده
98150آزمون اصناف در سال 14011401/12/281401/01/01مشاهده
80* آزمون آنلاین (راهداری، هماهنگ، ادواری، تفاهم نامه و صنعت ساختمان و سربازمربیان)مشاهده
 
اعلام نتیجه آزمون های ادواری ، صنعت و ساختمان و تفاهم نامه
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 5
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهاعلام نتیجه
98175مرحله چهارم آزمون ادواری مسابقات14011401/05/061401/05/09مشاهده
98167مرحله دوم نیروهای مسلح ۱۴۰۱1401/03/151401/03/30مشاهده
98159مرحله سوم نیروهای مسلح ۱۴۰۱1401/04/151401/04/30مشاهده
98157مرحله اول نیروهای مسلح ۱۴۰۱1401/02/151401/02/30مشاهده
98144ازمون ادواری سال 14011401/12/151401/01/26مشاهده