نماد دولت الکترونیک
گزارش
گزیده خبرها

اعلام نتیجه و دریافت کات ورود به جلسه

ثبت نام در آزمون
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 1

ردیفمرحلهشروع ثبت نامپایان ثبت نامثبت نام
هیچ رکوردی موجود نیست
 

کارت ورود به جلسه آزمون CNG
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 1


کارت ورود به جلسه آزمون
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 2
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهکارت ورود به جلسه آزمون هماهنگ
9416098 هماهنگ مرحله پنجم1398/06/281398/07/06دریافت کارت
80* آزمون آنلاین (هماهنگ، ادواری، تفاهم نامه و صنعت ساختمان،سربازمربیان)دریافت کارت
 
کارت ورود به جلسه آزمون های ادواری ، صنعت ساختمان و تفاهم نامه
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 1
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهکارت ورود به جلسه آزمون ادواری ، صنعت ساختمان و تفاهم نامه
9800398 مرحله دوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1398/06/291398/07/06دریافت کارت
 
اعلام نتیجه آزمون هماهنگ
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 6
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهاعلام نتیجه
9416098 هماهنگ مرحله پنجم1398/06/281398/07/06مشاهده
9415998 هماهنگ مرحله چهارم1398/05/311398/06/09مشاهده
9415898 هماهنگ مرحله سوم1398/04/271398/05/05مشاهده
9415798 هماهنگ مرحله دوم1398/03/301398/04/01مشاهده
9415698 هماهنگ مرحله اول1398/02/051398/02/14مشاهده
80* آزمون آنلاین (هماهنگ، ادواری، تفاهم نامه و صنعت ساختمان و سربازمربیان)مشاهده
 
اعلام نتیجه آزمون های ادواری ، صنعت و ساختمان و تفاهم نامه
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 8
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهاعلام نتیجه
9800398 مرحله دوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1398/06/291398/07/06مشاهده
9800298 مرحله دوم آزمون صنعت ساختمان 1398/06/291398/07/06مشاهده
9416398 مرحله اول آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1398/03/311398/04/01مشاهده
9416298 مرحله اول آزمون صنعت ساختمان 1398/03/311398/04/01مشاهده
9414797 مرحله هشتم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1397/12/101397/12/18مشاهده
9414697 مرحله هشتم آزمون صنعت ساختمان1397/12/101397/12/18مشاهده
9414297 مرحله ششم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1397/09/021397/09/20مشاهده
9414197 مرحله ششم آزمون صنعت ساختمان1397/09/021397/09/20مشاهده