نماد دولت الکترونیک
گزارش
گزیده خبرها

اعلام نتیجه و دریافت کات ورود به جلسه

ثبت نام در آزمون
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 1

ردیفمرحلهشروع ثبت نامپایان ثبت نامثبت نام
98012آزمون بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی1398/12/011398/12/05ثبت نام
 

کارت ورود به جلسه آزمون CNG
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 1


کارت ورود به جلسه آزمون
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 1
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهکارت ورود به جلسه آزمون هماهنگ
80* آزمون آنلاین (هماهنگ، ادواری، تفاهم نامه و صنعت ساختمان،سربازمربیان)دریافت کارت
 
اعلام نتیجه آزمون هماهنگ
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 10
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهاعلام نتیجه
9416798 هماهنگ مرحله نهم1398/11/031398/11/15مشاهده
9416698 هماهنگ مرحله هشتم1398/10/051398/10/14مشاهده
9416598 هماهنگ مرحله هفتم1398/09/071398/09/16مشاهده
9416498 هماهنگ مرحله ششم1398/08/021398/08/11مشاهده
9416098 هماهنگ مرحله پنجم1398/06/281398/07/06مشاهده
9415998 هماهنگ مرحله چهارم1398/05/311398/06/09مشاهده
9415898 هماهنگ مرحله سوم1398/04/271398/05/05مشاهده
9415798 هماهنگ مرحله دوم1398/03/301398/04/01مشاهده
9415698 هماهنگ مرحله اول1398/02/051398/02/14مشاهده
80* آزمون آنلاین (هماهنگ، ادواری، تفاهم نامه و صنعت ساختمان و سربازمربیان)مشاهده
 
اعلام نتیجه آزمون های ادواری ، صنعت و ساختمان و تفاهم نامه
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 5
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهاعلام نتیجه
98008امدادگر خودرو1398/11/171398/11/30مشاهده
9800798 مرحله چهارم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1398/11/031398/11/12مشاهده
9800698 مرحله چهارم آزمون صنعت ساختمان    1398/11/031398/11/12مشاهده
9414297 مرحله ششم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1397/09/021397/09/20مشاهده
9414197 مرحله ششم آزمون صنعت ساختمان1397/09/021397/09/20مشاهده