اعلام نتیجه و دریافت کات ورود به جلسه

ثبت نام در آزمون
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 1

ردیفمرحلهشروع ثبت نامپایان ثبت نامثبت نام
98084آزمون اصناف در سال 14001400/01/011400/12/28ثبت نام
98067 مرحله یازدهم آزمون هماهنگ 14001399/12/011400/11/19ثبت نام
98066مرحله دهم آزمون هماهنگ 14001399/12/011400/10/21ثبت نام
98065 مرحله نهم آزمون هماهنگ 14001399/12/011400/09/16ثبت نام
98064 مرحله هشتم آزمون هماهنگ 14001399/12/011400/08/18ثبت نام
 

کارت ورود به جلسه آزمون CNG
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 1


کارت ورود به جلسه آزمون
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 2
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهکارت ورود به جلسه آزمون هماهنگ
98084آزمون اصناف در سال 14001400/12/281400/01/01دریافت کارت
80* آزمون آنلاین (هماهنگ، ادواری، تفاهم نامه و صنعت ساختمان،سربازمربیان)دریافت کارت
 
کارت ورود به جلسه آزمون های ادواری ، صنعت ساختمان و تفاهم نامه
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 1
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهکارت ورود به جلسه آزمون ادواری ، صنعت ساختمان و تفاهم نامه
98104تسهیلگران صندوق های قرض الحسنه سازمان بسیج سازندگی 1400(آنلاین)1400/07/15دریافت کارت
 
اعلام نتیجه آزمون هماهنگ
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 4
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهاعلام نتیجه
98101فوق العاده هماهنگ تیر 14001400/04/101400/04/06مشاهده
98059مرحله سوم آزمون هماهنگ 14001400/03/271400/04/06مشاهده
98084آزمون اصناف در سال 14001400/12/281400/01/01مشاهده
80* آزمون آنلاین (هماهنگ، ادواری، تفاهم نامه و صنعت ساختمان و سربازمربیان)مشاهده
 
اعلام نتیجه آزمون های ادواری ، صنعت و ساختمان و تفاهم نامه
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 10
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهاعلام نتیجه
98103فوق العاده تفاهمنامه 14001400/04/101400/04/06مشاهده
98102فوق العاده صنعت ساختمان 14001400/04/101400/04/15مشاهده
98099آزمون امدادگر امداد خودرو ( آنلاین)1400/07/291400/05/15مشاهده
98092مرحله پنجم نیروهای مسلح ۱۴۰۰1400/06/151400/06/30مشاهده
98091مرحله چهارم نیروهای مسلح ۱۴۰۰1400/05/151400/05/30مشاهده
98090مرحله سوم نیروهای مسلح ۱۴۰۰1400/04/151400/04/30مشاهده
98089مرحله دوم نیروهای مسلح ۱۴۰۰1400/03/151400/03/30مشاهده
98088مرحله اول نیروهای مسلح ۱۴۰۰1400/02/151400/02/30مشاهده
98072مرحله اول آزمون تفاهمنامه 14001400/03/271400/04/06مشاهده
98068مرحله اول آزمون صنعت ساختمان 14001400/03/271400/04/06مشاهده